Werkwijze

Aanmelding en werkwijze

  • Voor aanmelding bij BOTS dienen cliënten een beschikking aan te vragen bij de lokale toegangspoort in de eigen gemeente.
  • Aanmelden voor hulp kan via het mailadres aanmeldingen@botsbegeleiding.nl voor zowel Jeugdhulp als WMO. Hulpverleners uit Gelderland die willen doorverwijzen voor jeugdhulp kunnen het daarvoor bestemde formulier ‘Gelders aanmeldformulier Jeugdhulp deel 1 en/of deel 2’ gebruiken dat te vinden is op deze website onder het tabblad ‘Begeleiding’ in de blauwe balk onderaan de pagina.
  • Na aanmelding bij BOTS volgt er eerst een aanmeldgesprek. In dit gesprek wordt met name stilgestaan bij de hulpvragen van alle betrokkenen en de verwachtingen die aan de begeleiding gesteld worden.
  • Vervolgens wordt, als er geen wachtlijst is, gekeken of een passende thuisbegeleider beschikbaar is. Daarna wordt het kennismakingsgesprek met de thuisbegeleider gepland. Dit kennismakingsgesprek vindt meestal plaats in de thuissituatie.
  • Het begeleidingsproces start met een observatieperiode door de thuisbegeleider. In deze periode wordt gekeken hoe de cliënt functioneert in haar/zijn eigen omgeving en wat bijvoorbeeld belangrijk is in deze situatie. De tijden waarop de thuisbegeleider komt worden altijd in overleg bepaald en zijn afhankelijk van de doelen vermeld in de beschikking.
  • Hierna schrijft de thuisbegeleider het werkplan waarin wordt beschreven waaraan gewerkt wordt en op welke manier. Dit gebeurt in overleg met de betrokkenen.
  • Halfjaarlijks vinden er gezamenlijke evaluaties plaats, waarvan ook een verslag wordt geschreven.

Als er ook andere hulpverlening of behandeling geïndiceerd is, dan vinden we het belangrijk om daar goed overleg mee te hebben en af te stemmen. Dit natuurlijk met toestemming van de cliënt.

Voor contact of meer informatie over aanmeldingen of verwijzingen:
aanmeldingen@botsbegeleiding.nl